— I should have shot you, you fat Russian fuck.
— Ukrainian. Fat Ukrainian fuck.

The 25th hour